رونق گلزار

ای چشم مست طالب دیدار کیستی

                                          وی مرغ دام دیده گرفتار کیستی

در انتظار روی تو چشمم ســپید شد

                                          ای مهربان فروغ شب تار کیستی

امروز اگر به بســــتر دردم نیـــامدی

                                    فردا بگو که مونس و غمخوار کیستی

گلها به پیش روی تو بی رونقند و هیچ

                                          ای پر شکوفه رونق گلزار کیستی

ناز تو را بــناز دو عـــالم نمــــــی دهم

                                          کشــتی مرا و در پی آزار کیستی

من در زمانه ندارم جز تو کــــــس دگر

                                          برکش ز دیده پرده,بگو یار کیستی

سودای عشق دوست متاع گران ماست

                                        بازار عاشقی است,خریدار کیستی

بی روی دلفریب تو عــــالم ســـیاه شد

                                          ای آفتــــاب سایه نگهدار کیستی

گویای عاشقیست ((معالی)) نگاه تو

                                          لب بسته خموش,بگفتار کیستی

 

                                 رشت 1334/03/08

/ 0 نظر / 15 بازدید