چشم براه

بــر ایــن سـراچـه کـه مـوج سـراب نزدیک است

                                 فــریــب خــورده چـه دانـد کـه آب نــزدیک است

ز خـــواب غفـــلت خــود ای جــوان سبک برخیز

                                 کـــه صــبح مــی رســد و آفــتاب نــزدیک است

بــه بــی تفــاوتـی اکــنون به جای خود منشین

                                 کــــه در نجــات ضــعیف انقـــــلاب نزدیک است

صبــــــا ســـلام مـــرا پیش عــاشـــقان برسان

                                 کـــــه فــــصل بــوی گل آمد گلاب نزدیک است

طــــــلوع صبــحــدم صـــــادق از افق پیداست

                                 که پـرده گیری مـــاه از حــــجــاب نزدیک است

بیـــــا کـــــه منتظران تــــو چشـــــم در راهند

                                 دمــــــاغ خشک مـــرا مشک ناب نزدیک است

بیــــا کــــه خلـــــق جهــــان در ستیز و جدلند

                                 گمـــــان کــــــه آمدن از آن جناب نزدیک است

جهــــــــان ز فتنه و آشــــوب رو به ویرانیست

                                 که هــــرج و مـــــرج جهان خراب نزدیک است

پیام دوست ((معالی)) مگو به دشمن دوست

                                 کـــــه خشـم و قهر خدا در عذاب نزدیک است

 

                                 رشت 1356/08/04

/ 0 نظر / 17 بازدید