گم کرده

امـــــــروز بگــــــلزار تو از گـل خبری نیست

                                 وز لالــــه خــونین دل صحـــرا اثــری نیست

عشق تو نهال است ودلم همچو کویر است

                                 بـــا ریشــــه خشکــــیده امید ثمری نیست

دردا کــــــه برویم قــــفـس بســـته خود را

                                 آنــــدم بــگشودی که مرا بال و پری نیست

ســـر خـــم کند آن شاخه که دارد بر بسیار

                                 بـــا شـاخـه مغـــرور یقین بار و بری نیست

بـا پـای پـر از آبـــــلـه یــــک عـمــــر دویدیم

                                 دیــــدیم کــــزان گمشده دیگر اثری نیست

 

                                 رشت 1322/08/15

/ 0 نظر / 16 بازدید