جنگ و صلح

بــــر ســـر جـــــنگ و جـــدالیم و وفا را دریاب

                                 دوستی,عشق و ادب,صـــــلح و وفا را دریاب

از دورنگــــــان مطـــلب صـــــافی و آینه دلی

                                 دل غمــــدیـــــده بــی ریـــب و ریــــا را دریاب

آه آتـــــش نفســـی کــــو که به خرمن فکند

                                 شعـــــلـه خاموش مکـــن آب و هوا را دریاب

دل مــــــا در تب دلســـــــوختگان می سوزد

                                 همـــــه دم صــــاحب دردیــــم و دوا را دریاب

گـــــوشم از خستـــــگی ناله به فــــریاد آمد

                                 شـــــیر خواریــست به گهـواره صدا را دریاب

چاره ای ساز کن ای سینه به هنگـام سجود

                                 بــــمناجـــــات شـب تیـــــره دعـــــا را دریاب

بـــــاد گلیریز کند پــای خـــزان گلــــــشن را

                                 بــــوی گل می رود از دست صــــبا را دریاب

تیشه بـر ریشه هر گل مزن ای سـخت نظر

                                 امـــتحانیست جهــــان شرم و حـیا را دریاب

از ســـــر حوصله در آینه بر خـــــــویش نگر

                                 شــــانه زن در سر و آن زلف دو تـا را دریاب

هر گـه از گریه ((معالی)) به دلـت درد افتاد

                                 بــر ســر سفــره سجـــاده خـــــدا را دریاب

 

                                 رشت 1359/04/24

/ 0 نظر / 23 بازدید